Over ons

De Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel om vanuit het Bijbelse principe van “met innerlijke ontferming bewogen zijn”, mensen te helpen in materiele en geestelijke nood, nationaal en internationaal, alsmede mensen bewust te maken van de noden van anderen.

In de statuten van de stichting is dat verwoord en vastgelegd. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Het beleidsplan:

De  werkzaamheden:
De stichting ondersteunt diverse  goede doelen door giften over te maken naar goede doelen die binnen de doelstelling passen. In sommige situaties kan ook gekozen worden voor  het verstrekken  van een (micro)krediet in plaats van een gift. In zo’n geval is het wel  mogelijk dat in een latere fase besloten wordt om het krediet geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

Per doel en te geven gift of te verstrekken van krediet beslist het bestuur over de vorm en de hoogte van het bedrag en de eventuele communicatie daarover met het beoogde goede doel. De bestuursleden overleggen onderling telefonisch, per e-mail en in bestuursvergaderingen over beoogde ondersteuning en nemen daarover besluiten overeenkomstig de statutaire bepalingen van de stichting.

Fondsen werven:
De stichting zal een toegezegde periodieke  schenking  ontvangen. Verwacht wordt dat diverse andere giften ontvangen zullen worden zodra relaties van bestuursleden vernemen over de stichting en haar doelen.

Extra fondswerving is naar verwachting in de aanvangsfase van de activiteiten nog niet nodig. Indien de werkzaamheden uitbreiden en extra fondsen wenselijk zijn, zal het bestuur plannen maken en beslissingen nemen over de wijze waarop verder bekendheid gegeven gaat worden aan de stichting en haar doelen.

Vermogen beheren:
Ontvangen giften zullen op “veilige” bankrekeningen worden verzameld. Bedragen die niet direct worden uitgegeven, zullen op een spaarrekening met een redelijke rente worden gestort. De penningmeester beheert de bankrekeningen en regelt de betalingen.

De penningmeester is gezamenlijk bevoegd met andere bestuursleden. Het bestuur kan met meerderheid van stemmen besluiten nemen, ook over het beheer van het vermogen.

Vermogen besteden:
Zoals bij de werkzaamheden is beschreven, beslist het bestuur over de besteding van ontvangen giften. Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Binnen het bestuur worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Stichting Lydia heeft als grondslag de Bijbel en besteedt haar vermogen aan goede doelen die met deze grondslag instemmen.

De Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 of 5 leden.

Het bestuur kiest  uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies kunnen door één persoon worden vervuld.
Het bestuur vertegenwoordigd de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt  mede toe aan de voorzitter tezamen met een andere bestuurder.

De namen van de bestuurders:

  • Mevrouw L. van der Meij – de Monyé
  • De heer A.A. van der Meij
  • Mevrouw M. de Koning – van Duijn

Het beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten :
Het bestuur vergadert drie á vier keer per kalenderjaar . Tijdens deze vergadering wordt besproken welke doelen ondersteund worden en ook in welke vorm.

Bij de financiële verantwoording kunt u lezen welke doelen in 2012 zijn ondersteund. Voor 2013/2014 is een  toezegging gedaan een doorstroomwoning van Stichting de Brug in Katijk te financieren.

Financiële verantwoording: